Privacyverklaring

Mammella Specials, gevestigd aan Westkanaalweg 65, 2461EH Ter Aar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mammellaspecials.nl  Westkanaalweg 65, 2461EH Ter Aar, 0172-60 73 53

De Functionaris Gegevensbescherming van Mammella Specials is te bereiken via dit mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mammella Specials verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Naam

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mammella Specials verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mammella Specials verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van uw betaling

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mammella Specials neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mammella Specials) tussen zit. Mammella Specials gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·         Microsoft Office voor vastleggen van uw gegevens en correspondentie

·         Shopfactory Sales Master voor het vastleggen van webbestellingen

·         KPN Backup Online voor het maken van backups van uw en onze gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mammella Specials bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen persoonsgegevens:

·         Persoonsgegevens welke op 1 januari van een jaar ouder zijn dan 3 jaar worden verwijderd in de loop van de maand januari

·         Op verzoek van de klant worden gegevens verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

Mammella Specials verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mammella Specials gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mammella Specials en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@mammellaspecials.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mammella Specials wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mammella Specials neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via gdpr@mammellaspecials.nl. Mammella Specials heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·         Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·         TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.